top of page

shrI rAmula divyanama - Lyrics

shrI rAmula divyanama

raagam: sAvEri


Aa:S R1 M1 P D1 S Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: Adi Composer: Badraacala Raamadaas Language:

pallavi

shrI rAmula divyanAma smaraNa jEyucunna jAlu ghOramaina tapamulanu ghOra nETikE manasA

anupallavi

tAraka shrI rAma nAma dhyAnamu jEsina jAlu vEru vEru daivamulanu veduka nETikE manasA

caraNam 1 bhAgavatula pAda jalamu paina callukonna jAlu bhAgIrathiki poyyEnanE bhrAntiyETikE manasA bhAgavatula vAgamrtamu pAnamu jEsina jAlu bAgu mIrinaTTi amrta pAnamETike manasA caraNam 2 parula himsa sEyakunna parama dharmamantE cAlu parulanu rakSintunani palkanETikE manasA dorakani parula dhanamu dOcakayuNDitE cAlu gurutugAnu gOpuramu gaTTanETike manasA caraNam 3 paraga dInajanulayandu pakSamuncinadE cAlu paramAtmuniyandu brIti beTTanETikE manasA haridAsulaku pUja lAcarincinu cAlu harini pUjasEtunanE yaha ma dETikE manasA caraNam 4 japa tapAnuSThAnamulu salipiri mUDulakai budhulu jagadIshuni divyanAma cintana kOsaramai manasA saphalamu lEka yE vELa jindincE mahAtmulaku japa tapAnuSThAnamulu sEyanETikE manasA caraNam 5 atithi vacci yAkalanna yanna minta iDina jAlu kratuvu sEya valayu nanE kAkSayETikE manasA satatamu mA bhadragiri svAmi rAmadAsuDaina itara matamulani yETi vatala dETikE manasA

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page