top of page

shrI rAma jayarAma - Lyrics

shrI rAma jayarAma

raagam: calanATa


Aa:S R3 G3 M1 P D3 N3 S Av: S N3 D3 P M1 G3 R3 S

taaLam: jhampa Composer: C.S.Shivaramakrishna Bhagavatar. Language:

pallavi

shrI rAma jayarAma sItAbhi rAma sharNam sadA rAma jaya jaya namO namaha

anupallavi

shrI rAma raghurAma sAkEtapura dhAma shrIkaNTha nuta rAma shrIpatE shivarAma

caraNam shyAma sundara dhAma sAdhu kairava sOma dharmArtha vara kAma mOkSa dAyaka nAma kAmam mahA bhAgavata gIta guNa stOma kAmayE tava nAma smaraNam sadA rAma

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page