top of page

shrI lalita dhInihitA - Lyrics

shrI lalita dhInihitA


Aa:N2 , S R1 G2 M1 P D1 N2 Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 ,

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

shrI lalitA dhInihitA dIpti shObhitA vishvarUpa vilasitA pAtu bhAvitA

caraNam 1 dEva dEva dEhagApi dEsha sakalagA sarva shakti vilasitA sarvadAyinI caraNam 2 bhEdadrSTi vAraNaika dakSa sumatidA sA vishAla nayanikA kAshikA gatA caraNam 3 kamakOTi bhUta mOkSa dAna sunipuTa sA hi kAma nayanikA kAncikAsthitA caraNam 4 yA ca punnAga varALi parivrtigA gajalakSmI kamalagA saiva bhAsurA caraNam 5 dattapITha mandirA saukhya vitaraNA shrIgururhi saccidAnanda rUpiNI? ? ?

9 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Commentaires


bottom of page