top of page

shrI dEvi ramaNam - Lyrics

shrI dEvi ramaNam

raagam: yaman


Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: B.Ramamoorthy Rao. Language:

pallavi

shrI dEvi ramaNam shrita pArijAtam vaikuNTha vAsam bhaja venkaTEsham

anupallavi

kalikaluSa dUram bhaktadharam kaliyuga prasannam shrI kalki rUpam

caraNam 1 bhUdEvi ramaNam bhUbhAra haraNam Ananda kandam aravinda nayanam kamanIya kalyANa ramaNIya rUpam mahanIya guNa shIla vara shrInivAsam ? caraNam 2 puSkaraNi vihAram varavEda sAram (sAmavEdasAram) karuNAla vAlam vara gAnalOlam (sAmagAnalOlam) kalyANa guNa shIla vaikuNTha cElam Ekanta pUlangithOmala sEvam EkAnta pUlangi pulakabhiSEkam ? caraNam 3 tirupatipura vAsam garuDAdri bhAsam shrIkrSNa dAsa hrdaya nivAsam bhaktavatsala bhakta bAndhava bhakta parAdIna dEvAdIna vara sakala daya para bhakti muktinuta guNadAma caraNam 4 shankha cakradhara shankatadi hAra venkaTAdri vara raghurAma kAmakrohda jita lObha mOhahata krSNadAsanuta shrI rAma sakala bhuvana vinuta carana pApa haraNa bhakta caraNa ? ?

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Commentaires


bottom of page