top of page

shItak-kaLabha - Lyrics

shItak-kaLabha

raagam: hamsadhvani


Aa:S R2 G3 P N3 S Av: S N3 P G3 R2 S

taaLam: Unknown Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

shItak-kaLabha. rAgA: hamsadhvani / Anandabairavi. no given tALA. Arunagirinathar.

1: shItak-kaLabha shen tAmaraip-pUm pAdac-cilambu pala isai pADa ponnarai jnyANum pUntughil ADaiyum vanna marungil vaLarndazha kerippa- caraNam 2 pEzhai vayirum perum bhArak-kOdum vEzha mukhamum viLangu sindhUramum anju karamum ankusha pAshamum nenjirk-kuDikoNDa nIla mEniyum caraNam 3 nAnra vAyum nAliru bhuyamum mUnru kaNNum mummada chuvaDum iraNDu sheviyum ilangu pon muDiyum tiraNDa muppurinUl tigazhoLi mArbum caraNam 4 sorp-padam kaDandaduriya mei jnAna arputam ninra karpakak-kaLirE muppazha nugharum mUSika vAhana ippozhudu engaLai ATkoLLa vEnDit- caraNam 5 tAyAi enakkut-(emakkut-) tAn ezhundaruLE vittaga vinAyaka virai kazhal sharaNE shIr taru mUla shezhum shuDar viLakkE kAr nira mEni karpaka kaLirE caraNam 6 allal vinaiyai aruttiDu jnAna vallabhai tannai maruviya mArbA pongara vaNinda puNNiya mUrti shankaran aruLiya sarguru vinAyakA caraNam 7 veNNIr aNiyum vimalan pudalvA peNNAm umaiyAL peTriDum dEvE pancAkSara nilai pAlittu enakku selvamum kalviyum shIrum peruga caraNam 8 puttiranE tarum puNNiya mudalE ippozudu engaLai AtkoLLa vEnDit- tAyAi emakkuttAn ezhundaruLE vittaga vinAyakA virai kazhal sharaNE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page