top of page

shAnkari pADiyiDa - Lyrics

shAnkari pADiyiDa

raagam: vAchaspati

taaLam: s/cApu Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

shAnkari pADiyiDa. rAgA: vAchaspati. s/cApu tALA. Arunagirinathar.

1: shAnkari pADiyiDa Ongiya jnAna sukha tANDavam ADiyavar vaDivAna caraNam 2 shAntam atItam uNar kUntama jAtiyavar tAngaLu jnAnamura aDiyEnum caraNam 3 tUngiya pArvaiyoDu tAngiya vAyuvoDu tOnriya jyOtiyodu shiva yOgam caraNam 4 tUNDiya jIvanoDu vENDiya kAlamoDu shOmbinil vAzhum vaghai aruLAdO caraNam 5 vAngukai yAnai ena vIn kulai vAzhai vaLar vAn pozhil shUzhum vayal ayalEri caraNam 6 mAnkani tEn ozhuga vEnkaiyil mElarigaL mAndiya AraNiya malai mIdil caraNam 7 pUnkoDi pOlum iDai EngiDa vAra maNi pUNbana pAriyana tanapArap- caraNam 8 pUnkura mAdinuDan AnguravAdi iruL pUmpozhil mEvi vaLar perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page