top of page
Search

shakti pANI - Lyrics

shakti pANI


Aa:S R2 G2 M1 G2 P D1 N2 S Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 S

taaLam: anga Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

shakti pANI. rAgA: sindhubhairavi. anga tALA. Arunagirinathar.

1: sakthi pANI namOnama mukti jnAnI namOnama tatva vAdI namOnama vindu nAda caraNam 2 sattu rUpA namOnama ratna dIpA namOnama tatpratApA namOnama enru pADum caraNam 3 bhakti pUNAmalE ulagattin mAnAr savAdaghil paccai pATIra bhUSita kongai mEl vIzh caraNam 4 paTTi mADAna nAnunai viTTirA mEyulOhita padma shIr pAda nIyini vandu tArAi caraNam 5 atra dEvA yudhAsurar ugra sEnApatI suchi arkya sOmAsi yAkuru sampradAyA caraNam 6 archanA vAhanA vayalikkuL vAzh nAyakA bhujAkSa mAlAdharA kura mangai kOvE caraNam 7 citra kOlA kalAvira lakSmi sAdA rathA bala dikku pAlA shivakAma tantra bOdhA caraNam 8 ciTTa nAthA shirAmalai appar svAmI mahAvrta darbai AcAra vEdiyar tambirAnE

3 views0 comments
bottom of page