top of page

rAjavane surarAjana - Lyrics

rAjavane surarAjana

raagam: kAmbhOji


Aa:S R2 G3 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language:

pallavi

rAjavane surarAja puradoLu rAjisutiha kujava

anupallavi

rAjIvamukhiyenisuta sakhigoliditta rAjana tOrenage

caraNam 1 nettiyindiLidaLa hetta magana mommanettidAtana pitana tuttu mADuvana vairiyanEri jagavanu sutti barutalippana katteleyoLu kAdi aLidayyana shirava kattarisida dhIrana satta magana tandittavananu ennottige karedutAre caraNam 2 varuSa vaidara pesaravana tAyanujana dharisidAtana sakhana dhuradoLu tanage bembala mADikoNDu bhUvarege tAnolidavana suragiriyanu sutti bAhana kaiyali harisidAnava koNDana dharaNijAtana shiravaridu nAriyaranu purake tandavana tOre caraNam 3 hannereDaneya tAreya pesarAkeya kanneyeyyana maneya tannatA maremADi koNDippara rasiya baNNava kAidihana pannaga shayana bElApuradarasanu tanna neneva bhaktana mannisi kAyuva cennAdikEshava prasannana tOrenage

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page