top of page

rAjarAjEshvari pAhimAm - Lyrics

rAjarAjEshvari pAhimAm

raagam: bhairaviAdi

taaLam: bhairavi.Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

rAjarAjEshvari pAhimAm satatam

caraNam 1 cittam mamai vAstu simhAsanam nityam tavAtrAstu vAsasthsiram rakti rmamAntarhi yA samsthitA saivAstu tE pAda AlaktikA caraNam 2 krOdhO ya EvAsti mayyambikE bhagnOstu tE pAdapIThAntarE lObhAdikam cApi yanmambikE pAdAnguLIyaka mastvEva tE caraNam 3 bhaktishca yA bhAti mE mAnasE ikSushca saivAstu tE hastakE AtmArpaNE buddhi rastIha yA saivAstu tE dEvi lIlAmbujam caraNam 4 shAntishca dAntishca yA mE bhavEt srINipAsharUpENa sA tErpitA siddhishca vrddhishca yA mE bhavEt sA sAstu tE dEvi bhUSA javAt caraNam 5 yAShcApi tE dEvi vIkSA vashAt Ananda udyEti mayyantarE sOkhaNDarUpam? kirITOstutE shrI saccidAnanda sArAtmikE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentários


bottom of page