top of page

rAghavEndra yati - Lyrics

rAghavEndra yati


Aa:S G2 M1 P N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: Adi/kaharvA Composer: Jagannathadasa. Language:

pallavi

rAghavEndra yati sArvabhauma duritaugha dUra tE namO namO mAgadharIpumata sAgara mIna mahAgha vinAshana namO namO

anupallavi

shlAgita guNagaNa sUri prasanga sadAgamajna tE namO namO mEgha shyAmala rAmArAdaka mOgha bOdha tE namO namO

caraNam 1 tungabhadra sutarangiNi tIraga mangaLa carita shubhAnga namO ingitajna kALinga mardhana yadupungava hrdaya turanga namO sangira cihnita shrngArAnana tingaLa karuNApAnga namO gAngEya sama bhAnga kumata mAtanga sangha citapinga namO caraNam 2 kOvida mastaka shObhita maNI smbhAvita mahima pAlayamAm sEvApara sarvArthaprada brndAvana mandira pAlayamAm bhAvaja mArgaNa bhujaga vinAyaka bhAvajna priya pAlaya mAm kEvala nutajana pAvana rUpa sadA vinOdi hE pAlaya mAm caraNam 3 shrI sudhIndra karajAta namO namO bhUsura vinuta vikhyAta namO namO dEshika vara samsEvya namO namO dOSa vivarjita kAvya namO klEshita jana paripala namO namO bhUSita karuNA shIla namO vyAsarAya pada bhakta namO namO shAsvata dharmAsakta namO caraNam 4 sannuta mahima shrI jagannAtha viThala sahnita mAnasa jaya jaya bhO cihnita daNDa kamaNDala puNDra prapanna bhayApaha jaya jaya bhO mAnya mahAtma prasanna vadana kAruNyapayOnidhi jaya jaya bhO dhanya kSEma sampannadharAmara sharaNya sadArthita jaya jaya bhO

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page