top of page

pUrva janmadali nA mADida - Lyrics

pUrva janmadali nA mADida

raagam: kAmbhOji


Aa:S R2 G3 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language:

pallavi

pUrva janmadali nA mADida bhavadinda urviyoLu janisidenO krSNA

anupallavi

kAruNyanidhiyenna kAyabEkayyA hari vArijanAbhane muddukrSNA

caraNam 1 huTTidandindigU sukhava nA kANadale kaSTAnAdenu kELO krSNA toTTilina tAya bitta teranantE kangeTTu svaragidanayyA krSNA muTTalammaru enna satisutaru bAndavaru aTTe eLayuttiharO krSNA kaSTa dAridriyavanu pariharisadire dUru muTTuvudu ninagayya krSNA caraNam 2 kAshiyAvAsavanu bayasi bahudinadinda AhsyoLegiddenayyA krSNA gAsiyenu mADadale dOSavalu pariharisO sAsirada nAmadA krSNA hEsikeyoLirda samsAravembuva mAyapAshadindali digivare keSNA kamsa mardanane nI kAyabEkayyA hari vAsudEvane muddu krSNA caraNam 3 lOkadoLagennannu pOlva pApigaLannu nI kaNDu balleyA krSNA sAkinnu enagondu gatiya tOrisi sadvivEkiyane mADayya krSNA rAkEdu mukhiya draupaidya mAnava kAide AkegakSayavitte krSNA pinAki sakhanAdi kEshavane uDupiyavAsa sAki salahai enna krSNA

13 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page