top of page

paramakrpA sAgari - Lyrics

paramakrpA sAgari


Aa:S R2 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: rUpaka Composer: G.N.Baalasubramaniam Language:

pallavi

paramakrpA sAgari pAhi paramEshvari

anupallavi

padmanAbha sOdari bhaktipriya shankari sarasijabhava hariharanudEndu shEkhari

caraNam sakala vEdAgama sArE sAdhu hrdaya vihArE nikhila bhuvanAdhArE nityAnandakarE nirupama kAnta sharIrE nIlakaNTha manOharE shrI mahA tripurasundari shrI gaNEsha skanda janani smara dahana shiva vAma taruNi cintAmaNi manOnmaNi

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page