top of page

palaya gOvindA shESA - Lyrics

palaya gOvindA shESA

raagam: gAnamUrti


Aa:S R1 G1 M1 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M1 G1 R1 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

pAlaya gOvindA shESA calapati gOvindA

anupallavi

vEnkaTaramaNA sankaTaharaNA kinkara taraNA bhavaharaNa

caraNam 1 saptagirIshvara sAdhujanOddhara sarvashubhankara sakalEshA ratnamanOhara bhUSaNadhIrA bAlAjI prabhu rUpadharA caraNam 2 vidyAvaidya prAbhavadAnAt janarakSAkara jADyaharA vEdAn shAstrE Nyapi samrakSasi vividhOpAyairvEdanutA caraNam 3 svalpa samarpaNa mAtrAt gurutara bAdhAshamanA pApaharA nija pAdAmbuja sEvApAdita saccidAnandA sAmanutA

9 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page