top of page

pAlaka pAlaka AshAbhariyO - Lyrics

pAlaka pAlaka AshAbhariyO

raagam: rAgamAlikA

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

palaka palaka AshAbhariyO rahyOsu baTa nihAra harO turanta svabhAva vasha nEk na karO abAra

caraNam 1 jaya shiva shankara aughara dAni jaya giri tanaya mAt bhavAni caraNam 2 sarvOttama yOgi yOgEshvara sarvalOka Ishvara paramEshvara caraNam 3 sabavuraprEraka sarvaniyantA upadraSTa bhartA anumantA caraNam 4 parAshakti pati akhila vishvapati parabrahma parandhAma paramagati caraNam 5 sarvAtIta ananya sarvagata nija svarUpa mahamAmEm sthitarata caraNam 6 angabhUti bhUSita smashAna cara bhujanga bhUSaNa candramakuTa dhara caraNam 7 vrSavAhana nandIgaNa nAyaka akhila vishvakE bhAgya vidhayaka caraNam 8 vyAghra carma paridhAna manOhara rIa carma ODhE girijAvara caraNam 9 kara trishUla DhamarU kara rAjata abhaya varada mudA shubha sAjata caraNam 10 tanu karpUra gaura ujvalatama pingaLa jaTA jUTa shiravuttama caraNam 11 phAla tripuNDra ruNDa mAlAdhara gala rudrAkSa mAla shObhAkara 1 caraNam 2 vidhi hari rudra trividha vapudhAri janE sujana pAlana layakAri 1 caraNam 3 tuma hO nitya dayAkE sAgara Ashu tOSa Ananda vujAgara 1 caraNam 4 ati dayAlu bhOlE bhaNDAri agajaga sabakE mangaLakAri 1 caraNam 5 satI pArvatIkE prANEshvara skanda gaNESha janaka shiva sukhakara 1 caraNam 6 hara hara Eka rUpa guNashIla kara ta svAmi sEvak kI lIlA 1 caraNam 7 rahatE dOvu pUjaka vAlItA pUja paddhati sabhanni shikhAvata 1 caraNam 8 mAruti bana hari sEvA kInhim rAmEshvara bana sEvA lInhim 1 caraNam 9 jagahita ghOra hAlAhala pIkara banEsadAshiva nIlakaNTha vara 20: amarAsura shucivarada shubhankara amara nihanta prabhu pralayankara 21: namashshivAya mantra pancAkSara japata miTata saba klEsha bhayankara 2 caraNam 2 jO naranArI raTatE shiva shiva nita tina kO shiva ati karata paramahita 2 caraNam 3 shrIkrSNa tapa kOnhUm bhArI hvai prasanna vara diyO purAri 2 caraNam 4 arjuna sangalaDE kirAta bana diyO pAshupata astra mudita mana 2 caraNam 5 bhaktana kE saba kaSTa nivArE nija bhakta sabanhi uddhArE 2 caraNam 6 shankha cUDa jAlandhara mArE daitya asankhya prANa hara tArE 2 caraNam 7 andhakakO gaNapati pada dInhOm shukra shukra patha bAhura kInhOm 2 caraNam 8 tEhi sanjIvani vidyA dInhim bANAsura gaNapati gati kInhim 2 caraNam 9 aSTamUrti pancAnana cinmaya dvAdasha jyOtirlinga jyOtirmaya 30: bhuvana caturdasha vyApaka rUpA akatha acintya asIma anupA 31: kashI marata jantu avalOkI dEta mukti pada karata ashOkI 31: bhakta bhagIratha kI ruci rAkhI jaTA basI gangA sura sAkhI 3 caraNam 2 ruru agastya upamanyU jnAnI rSi dadhIca adhika vijnAnI 3 caraNam 4 shiva rahasya shipa jnAna pracAraka shivahi paramapriya lOkOddhAraka 3 caraNam 5 inakE shubha sumaranatE shankara dEta mudita hvai ati durlabha vara 3 caraNam 6 ati udAra karuNA varuNAlaya haraNa dainya dAridyra duhkha bhaya 3 caraNam 7 tumharO bhajana parama hitakArI vipra shUdra sabahI adhikArI 3 caraNam 8 bAlaka vrddha nArI nara dhyAvahim tE alabhya shiva padakO pAvahim 3 caraNam 9 bhEda shUnya tuma sabakE svAmI sahaja suhrda sEvaka anugAmI 40: jO jana sharaNa tumhArI Avata sakala durita tatkAla nashAvata

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page