top of page

ninna dAsara dAsanentAhenO - Lyrics

ninna dAsara dAsanentAhenO


Aa:S R2 G3 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S


Aa:S G2 M1 D1 N2 S Av: S N2 D1 M1 G2 S

taaLam: jhampe Composer: Jagannathadasa. Language:

pallavi

ninna dAsara dAsanentAhenO

anupallavi

ananta aparAdavangAla mADutihE

caraNam 1 snAna sandhyAna japa maunavE modalAda nAnA vidhada vihita dharma toredu nAnu nannadu embe hIna buddhigaLinda hIna janarodenADi jnAnigaLa nindiside caraNam 2 EkAdashiya jaredu lOkavArtegaLinda shRikAnta ninna sEveyenu maredu bEkAda vaishikava svIkarisi lOkadoLu sAkidavaranu nA nirAkarisi bALuvenu caraNam 3 enegindhadhikarAdhavaroDane dvESavanu anugAla mADuvenu animishIsha enage sariyAdavara kaNDu matsarisuvenu enaginta nIcaranu nODi nA nagutippe caraNam 4 kAsinAsege pOgi dAsa vEShava dharisi mOsamADuve janara pAshadIdi vAsudEvane sarvadEsha kAlAdigaLi gItanendariyadale mOsahOden svAmi caraNam 5 sakala durgNagaLAgara nAnAvaniyoLu bhakuti vairAgya prasakutiyilla bhakuta vatsala jagannAtha viThalane akaLanka mahima mukutA mukutarige oDeya

5 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page