top of page

nInAva bAndhavanO - Lyrics

nInAva bAndhavanO

raagam: mukhAri


Aa:S R2 M1 P N2 D2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language:

pallavi

nAnAva bAndhavanO nikhila yAdavaroLage mAnAbhimAma initilla ninnoLage

caraNam 1 dEvakI dEviyudaradi janisi bAlyadali Ovi moleyUDidavaLasuva seLede mAva kamsana kondu manuja vESadal gANDIviyA rathada baNDiya bOvanAde caraNam 2 suranadiya sutanu pANDavigAttanu ninage parama bhaktanu svaicchA maraNeyu dhuradoLage pUvavairiya shikhaNDiya tOri saraLamancada mElupAyadali malagitide caraNam 3 sOdaratteya soseya maga ninage bhAvisalu sOdaraLiyanu mUru lOkavarira sAdhisuva sama cakra vyUhavane balidu tripu sAdhakara saDurathara kaili kolliside caraNam 4 urupatiya maidunana kolla bagedavane sangaradalErisida nuDiyanne kELdu iridu ravi maNDalava mareya cakrava mADi narana kaiyinda saindhavana kolliside caraNam 5 shapatadali gaNadoLarasana hiDivanendu balu tapasigaLa kaLuhi tatvava bOdhisi kapaTavariyada nrapana kaiyoLanrtava nuDisi upameyali sastra paNDitana kolliside caraNam 6 maraLi bANava toDenu endu mAtege karNa bharavaseyenittu sngrAmadoLage dharaNI kIlisida rathavanu negahutire sahOdaraNa kaiyinde nirayadi kolliside caraNam 7 yamaLaranu paDeda tAyige sahOdaranu bhUramaNaroLagaggaLanu ati dhairyanu samaradali ravisutana rathake sUtana mADi yamasutana kaili mAvananu kollisidE caraNam 8 janavariyadante jIvanadoLaDagiddavana manava khathigoLisi kAtarise nuDisi anuvaradoLAyavanu toDeya sanneya mADi anilajana kaili kauravan kolliside caraNam 9 uriyoLage janisidanganeya nija sutaru mandiradoLaivaru nidregeyyutiralu vara vrakOdara dharmanandanaragalisiye gurusutana kaili bAlakara kolliside caraNam 10 I vidhadoLavara suralOkadoLu nelegoLisi bhAvamaidunaraivaranu rakSisi bhUvaleyadoLi kiRtipaDedu salahida namma dEva vara kAgeneleyAdi kEshavarAya

5 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page