top of page

nibhrta nikunja - Lyrics

nibhrta nikunja

raagam: kAmbhOji


Aa:S R2 G3 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: tripuTa Composer: Jayadeva Language:

pallavi

nibhrta nikunja grham gatayA nishi rahasi nalIya vasantam cakita vilOkita sakala dishA ratirabhasavashEna hasantam

caraNam sakhi hE kEshimathanam udAram 1: ramaya mayA saha madana manOratha bhAvitayA savikAram caraNam 2 prathama samAgama lajjitayA paTu cATu shatairanukUlam mrdu madhura smita bhASitayA shithilI krta jaghanadukUlam caraNam 3 kisalaya shayana nivEshitayA shiramurasi mamaiva shayAnam krta parirambhaNa cumbanayA parirabhya krtAdhara pAnam caraNam 4 alasani milita lOcanayA puLakAvali lalita kapOlam shramajala sakala kaLEbarayA vara madanamadAdati lOlam caraNam 5 kOkila kalarava kUjitayA jita manasija tantra vicAram shlatha kusumAkula kuntaLayA nakha likhita ghanasthana bhAram caraNam 6 caraNaraNita maNi nUpurayA paripUrita surata vitAnam mukhara viishrnkhala mEkhalayA sakaca graha cumbana dAnam caraNam 7 ratisukha samaya rasAlasayA tara mukuLita nayana sarOjam nihs-sahani patita tanulatayA madhusUdanam udita manOjam caraNam 8 shrI jayadEva bhaNitam idam atishaya madhuripu nidhuvana shIlam sukham-utkaNThita rAdhikayA kathitam vitanOtu salIlam

7 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Комментарии


bottom of page