top of page

narahari sundari - Lyrics

narahari sundari

raagam: dharmavati


Aa:S R2 G2 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

narahari sundari jayalakSmi shrI guru rUpE jayalakSmi

caraNam 1 shrI shankarAcArya gItApta sauvarNa varNOdayE sadvipra saubhAgya dAnapriyE mitrArpitAtyalpa bhakSyaika suprIta harivallabhE sadyah kucElaika labhyE shubhE caraNam 2 anu kardamAnanda ciklIta satputra samsEvitE sanmauni hrtpadma sambhAvitE prahlAda samrakSaNOdrikta narasimha shAntipradE prakhyApitaudumba rOdyatsudhE caraNam 3 bhrgu mauni suvinIta savilakSa kamalAkSa sukrOdhanE kalyanta sambhAvya rNakalpanE kEdAra sankarSa vELA janiprApta sItAbhidhE shrIrAma vanshaika bhUtipradE caraNam 4 parimanthita kSIravArAsi garbhOdyatAcchadyutE mandAra pIyUSa candrAnujE tuNDAgra dhrtaratna kumbhOdyata kSIra samsEcitE aishvarya niSyanda nApAngakE caraNam 5 SaDcakra sandIpanOdyOga dIkSAsi turyEdvayE shrIdatta dEvEshi anaghAmbikEW bhaktAnukampAsi traimAtrkAcAsi shrIrgauryumE tvam saccidAnanda rUpAsi me

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentarios


bottom of page