top of page

mAyAtIta mahEshvari - Lyrics

mAyAtIta mahEshvari

raagam: nIlAmbari


Aa:S R2 G3 M1 P D2 P N3 S Av: S N3 P M1 G3 R2 G3 S

taaLam: t/Adi Composer: KaDaloor Subramaniam Language:

pallavi

mAyAtIta mahEshvari ambA madurApuri kSEtra nivAsini mAmava mInAkSi

anupallavi

mAyA svarUpiNi sahasra hasta shankarI mandahAsa vadani marakata nIlAmbari (ciTTasvara) sA pA pa sa ni pa ma ga ri ga ma pa ma ga ri mA ga sA nI sA sa pap pa nini pa ga ma pa ni sa ni pa pa ma ga sA pA pa sa ni pa ma ga ri ga ma pa ma ga ri mA ga sA nI sA sa papa ma ni ni pa ma ga ma pa ni sa ni pa pa ma ga sA ni pa ma ga sA ni pa ma ga sa ni pa mA ga sa sA ni pa pA ma ga sa ni pa sa pa ma ga ni pa ma ga ri sa ga ma pa ma ga sA ni pa ma ga sA ni pa ma ga sA ni pa ma ga sa sA ni pa pA ma ga sa ni pa sa sa ma ga ni pa ma ga sa ri ga ma pa ga ma ga ma

caraNam shyAma sundarAnga vadana shyAmaLa sahOdari sAmagAna lOlinI sadAshiva manOhari sanaka mahA muni sEvita sharavaNabhava jananI vyAghra pAda pUjita shrI pATalIsha priya nAyaki

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page