top of page

matim dEhi varamangE - Lyrics

matim dEhi varamangE

raagam: kalyANi


Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Jeer Svami. Language:

pallavi

matim dEhi varamangE shubha tungE mama satatam kalyANi

anupallavi

patita pAvana ambOruha caraNE pankajAsanE shashinibha vadanE pAlita bhuvanE karuNAbhavanE parama puruSa vakSasthala sadanE

caraNam dEva ramaNa kalasha jalanidhi vadana calita divya mAlA vara bhUSaNa dOrvilAsa darshanAdi hariSa vishAla padma nayanE dEva mahIruha mAlAsanE divya kalabha yuga krtAbhiSEcanE dEva dEva dayitE paramAdbhuta caritE sura muni vara gaNa pUjitE Compositions of K.Hariharan

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page