top of page

mathan Eviya - Lyrics

mathan Eviya

raagam: tODi


Aa:S R1 G2 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: t/Eka Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

mathan Eviya. rAgA: tODi. t/Eka tALA. Arunagirinathar.

1: mathan Eviya kaNaiyAl iruvinaiyAl bhuvi kaDal sAramum vaDivAi uDal naTamADuga muDiyAdEn caraNam 2 mana mAyaiyoD-irukAzh vinai ara mUduDai malam vErara magizh jnAnaga anubhUtiyin aruLmEvip- caraNam 3 padam Evumun aDi yAruDan viLaiyADuga aDiyEn mune paripUraNa krpAkaramuDan jnAna caraNam 4 parimEl azhaguDan Eri viNavar pU mazhaiyaDi mEl viDa pala kOTi veNmati pOlave varuvAyE caraNam 5 shatakOti veNmaDavAr kaDalena sAmarai ashaiyA muzhu shashi sUriyar shuDarAm ena oru kOTi caraNam 6 shaDai mAmuDi munivOr sharaNena vEdiyar marai Oduga jati nATakam aruL vENiyan aruL bAlA caraNam 7 vidhiyAnavan iLaiyAL enaduLam Eviya vaLi nAyaki veghu mAlura tanamEl aNai murugOnE caraNam 8 veLi AshaiyoD aDai pUvaNar marugA maNi mudir ADaga veyil vIsiya azhagA tamizh perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

留言


bottom of page