top of page

manave marevarEnO - Lyrics

manave marevarEnO


Aa:S R2 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S


Aa:S R2 M1 P N3 S Av: S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S

taaLam: aTa/tIn Composer: Jagannathadasa. Language:

pallavi

manavE marevarEnO hariyE bahu

anupallavi

janumagaLali paTTa bhavanegaLariya

caraNam 1 viSaya cintane mADE salla mEsha vraSaNa nAdanu paulOmiya nalla jhasakEtuvina mELa holla nI ratananAgO yamarAya endendu kolla caraNam 2 dhanava jIvanavembE nInu suyOdhana nODu dhanadinda EnAda konege aniruddha dEvana manega pOpa ghana vijnAna sampAdisO konege caraNam 3 haridAsanAni nI bALO guruhiriyara pAda kamalake nI bILO narara nindAstuti tALO dEha sthiravalla samsAra baluhEya kELO caraNam 4 jitavAgi pELuva solla harikatheyelli niratanASgiru lOha kalla pratime pUjisalallE nillA parIkSitanemba rAya I mahimeya balla caraNam 5 halavu tIrthagaLalli snAna mADE mala pOpudalladE nirmala jnAna phalisadendendigu hIna buddhi kaLedu sEvisu sAdhugaLanu dina caraNam 6 jnAnEccA kriyA shakti trayava tiLidAnandavaru bhayasadiru ubhayava sAnurAgavi bEDu dayava nI maddAneyendadi sancarisu biTTu bhayava caraNam 7 bhAvakriye dravyAdvaita nInAvAga cintisO bhaumAdi bhUta jIvegaLu jagannAtha viThala gAvAsa yOgyavendariyO santata

4 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page