top of page

madhvAntargata vEdavyAsA - Lyrics

madhvAntargata vEdavyAsA


Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 P M1 R2 S


Aa:N2 S R2 G2 R2 S M1 P D1 N2 S Av: S D1 N2 P M1 P G2 M1 R2 S

taaLam: Adi Composer: Jagannathadasa. Language:

pallavi

madhvAntargata vEdavyAsA mama hrdvanaruha sannivAsA

anupallavi

sadbuddhiyene koDu shrI krSNa dvaipAyana cida cidvi lakSaNa tatpAdadvayAbjava tOrO

caraNam 1 haritOpa lAbha sharIra miparAsharavara sukumAra parama puruSa karta svarNa garbha pramukha nirjara munigaNanuta pada pankaja kula kuladi dhrtarASTra pANDu vidurara paDe daivari golidu samharisi duryOdhanana bhArata viracisida sudhIndra kavIndra caraNam 2 bAdarAyaNa bahurUpa sanakAdi sannuta dharmayUpA vEdOddhAraNAda anAndikarta oUrNa bOdha sadguruvarArAdhi padayuga mEdiniyoLagOrva paramAdhama kaipiDiyE karuNa mahOdadhiyE kamanIya kapila prabOdha mudrAbhayankarAmbuja caraNam 3 jAtarUpa jaTAjUTa shrInikEtana tilaka lalATa pIta krSNAjina shvEta shrI yajnOpavIta mEkhala daNDAnvita kamaNDala bhuguti krtasad- bhUtidAyaka shrIpati jagannAtha viThalana tutisa ballene pAtakanu alpAtmakanu nA

7 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page