top of page

lam lam lalitE - Lyrics

lam lam lalitE

raagam: madhyamAvati


Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

lam lam lalitE laladalakE hrInhrIm hrImati haradayitE

caraNam 1 lakAravAcyA latAbhipUjyA layapAlana sambhava kartrI lAsyaka darshana samparituSTA lAbhAlAbha vivarjitA caraNam 2 langhyEtarAjnA lAvaNyapUrNA laghu laghu siddhipradAyinI lAkSA rasa samavarNAlOkA lakSmaNa sOdara pUjitA caraNam 3 labhya padArthAnIkAdanyA labdha subhaktEratisulabhA lAngalAstrA lagnasucAmara lakSmI vANI niSEvitA caraNam 4 lajjApada paripUjyA lampaTA lakulEshAnI labdha mAnA labdha samastOttama rasanikarA labdha samunnata sampatkA caraNam 5 hrInkArA sA hrInkArAdih hrImmadhyA hrIm shikhAmaNI hrInkrti kuNDaga vahnishikhA hrInkrti shashadhara candrikA caraNam 6 hrInkrti bhAskara rucirEkhA hrInkArAmbuda cancalA hrInkrti kandAnkurakaNikA hrInkAraika parAyaNA caraNam 7 hrInkrti vApI kalahansI hrInkrtyupavana kEkinI hrInkArAraNyESu mrgI hrInkrtyAvA lagavallI caraNam 8 hrInkrti panjara manjushukI hrInkArAngaNadIpikA hrInkrti kandara mrgarAjnI hrInkArAmbujabhrngikA caraNam 9 hrInkrti sumanO madhudhArA hrInkrti bhUruha manjarI hrInkrti mAdhavI madhumOhinI hrnkrti saccidAnanda pUjitA

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page