top of page

kulashEkharanrpasdari - Lyrics

kulashEkharanrpasdari


Aa:S R2 G3 M1 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: cempaTa Composer: Iraiyamman Thampi Language:

pallavi

kulashEkharanrpasOdari tannuTE guNavarNNanameLutO

anupallavi

kalashAmbudhikanyApatiyAkiya ka~njanAbhak.rpayA va~ncIshvara kulapOSaNamatu ceyvAniNNanukulabhAgyamoTuLavAyITina

caraNam 1 vaNTAr pUNkuzhal maNiyAm bhagavati taNTAr mAninikuNDinE kaNTAlazhakoTu bhISmakasutayAyuNTAyi kSitamaNDanE koNTATITunnakhilajanaNNaLumiNTal veTi~n~nu dinE dinE uNTatinumAtram guNacaritraM ativicitraM pavitram uurasurabhiyoTetorvitaraNa guNamiyalina caraNam 2 saNgItA~ncita sAhityAdividhaNNaLilETram mOdavum shrngArAdirasAnvita nAtakabhaNikaL kaNTu vinOdavum maNNAtuLLoru mangalakaraniyamaNNaLoTamalAcAravum gangAdharahari gaurIpadajanaNNaLilativishvAsavum tungakIrttiyeNNum jagati tiNNumpaTi viLaNNunniNaNNum madamoTu taTavina maNibhuvikimukula caraNam 3 mAtAvAkiya pArvatIrAj~niyilAdAramArnna vinItiyum tAtanatAyoru rAjarAJan.rpacEtasi cErkkum prItiyum vItAtaNkam dharmmasthitiyil ccAturi pUNToru nItiyum bhUtalamatilillArkkmIvaNNam pAtaka karmaNi bhItiyum mOdamArnna nOkkuM madhiravAkkuM AdhitIrkkumEvarkkum kula- kSititalagatan.rpavitatikaLaTitozhumoru

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page