top of page

kSEtra mahO - Lyrics

kSEtra mahO

raagam: gambhIranATa


Aa:S G3 M1 P N3 S Av: S N3 P M1 G3 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

kSEtra mahO gurukSEtra mahO kSEtra mahO gurukSEtra mahO sadgurukSEtra mahO (khaNDanaDai)

caraNam 1 gurudEva nijavAsa makhilApa daghanAsha mastyahO vistarEt svastyahO tatraiva vasatAm hi sukrtAtmanAm citraissuyOgaishca viditAtmanAm caraNam 2 janarOga hati ratra janirOga hrti ratra vidyatE kim kim na padyatE yatraiva surabhUruDabhi vardhatE pAtrAya gurupAda mAdhyAyatE caraNam 3 japalEsha miha nUnam upayukta mapi bhUri phalati bhOh bahuguNam jvalati bhOh kim citramiha sarvadEvAtmikA prAncatprabhA bhAti gururUpikA caraNam 4 yadi nAstikOpyatra pada mAnyasEttasya nanu takSaNAt nissarEt guruvIkSaNAt hrdayAntarOdbuddha hari kIrtanam vadanA dayatnEna sahanartanam caraNam 5 iha vEdanidhirasti bahu shAstra khanirasti nistulA bhaktESu satphalA gurudEva sangIta sammishritA paramAjnatAnAsha vidhi vishrutA caraNam 6 vimatAshca gurugAna mamrtAbdhi riti kE na manvatE mOha mA tanvatE ya danhatam nAda matikOmalam tadahO gurOrgAna janana sthalam caraNam 7 itara vaidyAsAdhya vitata rOgAnIka bhAginAm duhkhaika bhOginAm idam auSadham duhkha nirvApaNam yadiha kSaNam pAda nikASEpaNam caraNam 8 iha yOgabalam asti bahu siddhirapi cAsti bhujyatAm janahitE yujyatAm shrI vishvaprArthanA shubhamandirE shrI saccidAnanda padasundarE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

コメント


bottom of page