top of page

kAtyAyani dEvi nAm - Lyrics

kAtyAyani dEvi nAm


Aa:S R2 G3 M1 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: cempaTa Composer: Iraiyamman Thampi Language:

pallavi

kAtyAyani dEvi mAm kAttITanamambikE

anupallavi

pArttAliha sharaNam nI mama paLLiyarayil viLaNNina bhagavati

caraNam 1 samastalOkavumuLLil vahiccOru mayE srSTikAlattil shramappeTAtiNNuLavAya tayE bAdhakaLellA- mamartti nalamoTu kAttu vaLarppatu nIyE padAmbujattil namippavan hrdi ninaccum pumarthamanpoTu koTuttiTum mamatvamadhikavumudiccuTum samarthanennatu varuttiTum sakala janani jaya nirupama caritE caraNam 2 madiccu vannoru mahiSamahAsuravIram pOrilamartti padadvayattAl mathanam ceytatighOram khaDgam koNTErra- mudicca kOpamoTAshu vadhiccorunEram vEtALAdhikaL nadiccu raNabhuvi kaLikkayuM trasiccu khalajanamozhikkayum stuticcu suratati namikkayum m.rdusmitadyuti pozhikkayum paravatiniha tava kaLikaLiteLitO caraNam 3 vALa~n~na vALoTu vaTTakashUla kapAlam kaikkoNTu daitya- gaLaNNaL veTTi muriccoru ninnuTe kOlan ennuLLil nityam viLaNNuvAN paNiyunnu sadA padamUlam nishshESa bhIti-kaLa~n~nu viravinoTanukSaNam teLi~n~nu nanmakaL varuttaNam valarnnoraghamapaharikkaNam harihayamukha suravaranata caraNE caraNam 4 suparNA kEtu sarOruhanAbhan tanrE patnIdEviyu- maparNnayum vANiyum mUrttikaL ninrE bhaktajanAnAm prapuNyarUpiNi bhairavi santatamenrE vashattinuLLO- rupadravaN^N^aLozhikkaNam viparttashESavumakattaNam sapatnakulamadamamarttaNam k.rpaykku pAtrIbhavikkaNam aTiyanatinu varamaruLuka satatam

6 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page