top of page

karuNigaLoLagaNe kANenO - Lyrics

karuNigaLoLagaNe kANenO


Aa:N2 S G2 M1 P N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S


Aa:N2 S G2 M1 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: aTa/dIpcandi Composer: Jagannathadasa. Language:

pallavi

karuNigaLoLagaNe kANenO ninage sadguruvara rAghavEndra

anupallavi

caraNa kamala yugma morehokkavara manada harakeya nIrutadalIvE nI kAvE

caraNam 1 rAghavEndra guruvE gatiyendanu rAgadindali bhajipa bhAgavatara duritaughaLaLidu cennAgi santaisuve nI sannmauni caraNam 2 sudhIndra yatikara paduma sambhava madhuvada pAdAmbuja madhupa tridasha bhUruhadane budhajanarIpsita vodagi pAlisi poreve madguruvE caraNam 3 udhara dEvana divyaradanadi janisida nadiya tIradi shObhipa sadamala ghraNa mantra sadana nilaya jita madana shrI jagannAtha viThhalana dUta

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page