top of page

kAmakOTi pIThadhipatE - Lyrics

kAmakOTi pIThadhipatE

taaLam: Adi Composer: Indira Natesan. Language:

pallavi

kAmakOTi pIThadhipatE smarEham kAnci nivAsam jagadgurruvaram

anupallavi

samarasa manObhAvam sAtvIka mUrtim catur vEda ratnAkaram Ananda rUpam

caraNam candrashEkhara gurUr bhagavAn sharNyE manasA vacasA shirasA namAmyaham antarmukha sundaram kAmAkSi svarUpam darshana prAptam bhAgya visESam jyOtirmaya kAmakOTi kAmAkSi mAmava

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page