top of page

janani bhAvayE vaidEhi - Lyrics

janani bhAvayE vaidEhi

raagam: jOg


Aa:S G3 M1 P N3 S Av: S N2 P M1 G3 M1 G3 S G3 S

taaLam: Adi Composer: Badraacala Raamadaas Language:

pallavi

janani bhAvayE vaidEhi sAdhu mAm pAhi mAm pAhi

anupallavi

janaka rAjanya tanayE jAti mAtrAbhi nayE

caraNam 1 catura bhUSitAlankArE cAru manjIrE satata sarOja vihArE saMsAra dhUrE caraNam 2 ramaNIya sugunAla vAlE rAmAnukUlE bhramara nIlAlaka jAlE bandhuraSIlEi caraNam 3 mitata dhammilla kalApE vicitra rUpE nata jana hrud dIpE nanditA lApE caraNam 4 bhuvanALi vinuti pAtrE puNya cAritrE kavinuta vara gAtrE ranjadaLA nEtrE caraNam 5 madhurAdhara darahAsE mAnya vilAsE bhadrAchala varavasE pAlita shrI rAmadAsE

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page