top of page

jahAmi sambhramam - Lyrics

jahAmi sambhramam

raagam: shivaranjani


Aa:S R2 G2 P D2 S Av: S D2 P G2 R2 S

taaLam: t/Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

jahAmi sambhramam vahAmi nishcayam samEmi santatam turIyam adbhutam

caraNam 1 prakAsha sangamAt prDAku sambhramam vihaya rajjukam yathaiva vEdmyaham vacAra sangamAt sthititrayam tathA vihAya turyakam svamEmi sAkSiNam caraNam 2 turIya mityadO na tat sthitirmatA na cApi sAkSitA svabhAva jA mama turIya tAptayE na yAmi kutra vA na sAkSitAptayE karOmi karma vA caraNam 3 suvarmakhaNDavat prabOdhacidghanO vishuddha dIptivat svayam prabhOsmi ca tatO hi mAmaham turIya sanjnakam sadaiva saccidAnandam bhajAmyahO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page