top of page

hindilla indu mundilla - Lyrics

hindilla indu mundilla


Aa:S R1 G3 M2 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M2 G3 R1 S

taaLam: aTa/jhap Composer: Jagannathadasa. Language:

pallavi

hindilla indu mundilla shrI mukundage samarenisuvaru lOkadoLu

caraNam 1 vanadhi mathanadalli animisharanu biTTu janani lakumi nArAyaNolisidaLAgi caraNam 2 prapitAmahanu lOkAdhipa caturmukhanige tata tapavendhELdanupamarenisuvaru caraNam 3 kandhara varavIyE hindaTTidasurana kondu shivana kAida indirApatigeNe caraNam 4 manadarAdriyenetti sindhu mathana mADi vrndArakarige Anandavittage hari caraNam 5 bhragu munipanu brahmAdigaLa parIkSisi jagannAtha viThalane triguna varjitanenda

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentários


bottom of page