top of page

hari nArAyaNa raghurAma - Lyrics

hari nArAyaNa raghurAma

raagam: AbhEri


Aa:S G2 M1 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: t/Adi Composer: UnKnown Language:

pallavi

hari nArAyaNa raghurAma tvam kila bhagavAn shrIdhAma (brahma)

caraNam 1 tvam cakrAyudha vara hArI tvam nAnA lasa davatArI shatashata shirrO hata vairI suranikarAtmaka tanudhArI (rudra) caraNam 2 Asura sampat parihArI lOka tamashcaya samhArI tvam kila sArasa samanEtrashshastra bhrtAm tvam pravarOsi (indra) caraNam 3 indrAnujatA padabhAk tvam indrashrI pAlana yuk tvam indriya laulyakSayakrt tvam sAndrAnandO jayakrk tvam (agni) caraNam 4 tvam kila sAkSI kUTasthO jana krtisAkSI sOhamapi nija mahimOdaya krta rakSAm svIkuru sItAm madvacasA (sarvadevatalu) caraNam 5 nUna mamOgham tava vIryam nUna mamOghA stava bhaktAm nUnam pUrita kAma stvam nUnam saccidAnandastvam

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page