top of page

gOpAla rAma - Lyrics

gOpAla rAma

raagam: darbAr


Aa:S R2 M1 P D2 N2 S Av: R2 S N2 S D2 P M1 R2 G2 G2 R2 S

taaLam: cApu Composer: Badraacala Raamadaas Language:

pallavi

gOpikA ramaNa gOkulOtsava gOvinda jaya pAhimAm rAjagOpAla jaya pAhimAm

caraNam 1 nanda nandana indu vadna sundarAnana pAhi mAm caraNam 2 kuNDalAlankrta aNDajAsana puNDarIkAkSa pAhi mAm caraNam 3 caNDa kOdaNa khaNDitAsura paNDitAshraya pAhi mAm caraNam 4 dAnavAntaka dIna mandAra bhAnu vamshaja pAhi mAm caraNam 5 siddha sannuta vrddha sEvita siddha sankalpa pAhi mAm caraNam 6 nAradArcita vEda sannuta pAda pankaja pAhi mAm caraNam 7 pAtakAntaka pUtanAhara pUtacArita pAhi mAm caraNam 8 indu vamshaja kundaradana candanAlipta pAhi mAm caraNam 9 hIrAlankrta hAra bhUSaNa dhIra shEkhara pAhi mAm caraNam 10 vAraNArtti nivAraNa akhila lOka kAraNa pAhi mAm caraNam 11 dhairyAlankrta shaurya vAridhE kryamAnuSa pAhi mAm 1 caraNam 2 vatsapAla shrI vatsAlancana vatsa sUdana pAhi mAm 1 caraNam 3 dAna shauNDIra gAnalOla samAna rahita pAhi mAm 1 caraNam 4 bhadra guNa subhadrA pUrvaja bhadrAdIshvara pAhi mAm

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

コメント


bottom of page