top of page

gangAdharanE shankaranE - Lyrics

gangAdharanE shankaranE

raagam: yAgapriyA


Aa:S R3 G3 M1 P D1 N1 S Av: S N1 D1 P M1 G3 R3 S

taaLam: Adi Composer: K.Hariharan. Language:

pallavi

gangAdharanE shankaranE shivanE mangAda mangai mangaLAmbikai nAthanE

anupallavi

singAra vElavanin pAngAna tamayanE engum niraindirukkum ANDavanE paranE

caraNam kAshiyin nAthanE shashi shEkharanE nEsamuDan nAn un pasha valaiyil vIzhndEn AshA pAshaminri vAsam seyyum yAgapriya nAthanE shivadAsa pUjitanE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page