top of page

gangA gangA suragangA - Lyrics

gangA gangA suragangA


Aa:S G2 M1 D1 N3 S Av: S N3 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

gangA gangA suragangA pavitratA maya nijabhangA

caraNam 1 bhuvana kaTAhaka bAhyagatAt jAtA shuddhAt caitanyAt bhavya pitAmaha sankalpAt tajjala pAtrE dhrtarUpA caraNam 2 shrI hari caraNa prOdgIrNAt bhuvana kaTAhacchidra bilAt antarbhuvanam sanyAtA viSNu padArpita navashIrSA caraNam 3 haripada nirNE jana dIkSA hari vidhi shakti dvayapakSA sura satvOnnati kara vIkSA saccidAnanda shrIrakSA

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page