top of page

eTTu dishaigaLilum - Lyrics

eTTu dishaigaLilum

raagam: sAmA


Aa:S R2 M1 P D2 S Av: S D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: K.S.Krishnamurti Language:

pallavi

eTTu dishaigaLilum. rAgA: sAmA. Adi tALA. K.S.Krishnamurti. (kaNNigaL)

1: ETTu dishaigaLilum veTrik-koDi nATTi ErupOl vAzhndavan tamizhan inru paTTiniyAl uDal oTTi ularndupOi paratavikkinravan tamizhan caraNam 2 paTTUDaiyum paruttip-panjuDaiyum seidu pArukkuk-kATTiyavan tamizhan inru kaTTat-tuNIyinrik-koTTum mazhaik-kuLirk-kATril tirindalaivOn tamizhan caraNam 3 nIriraittE uzhudu nilangaLellAm tirutti nerppayir viLaippavan tamizhan uzhaittum OriraNDu vALai uNavukkum vazhiyinri uDal uyir meliginrAn tamizhan caraNam 4 kalvik-kaDal enru solli p-pirar vaNangak-kalai vaLam kaNDavan tamizhan inru nalla kaLaip-payircciyinri kaiyoppamiDa nATTuginrAn viralait-tamizhan caraNam 5 tannalam pArAmal anniyarkkE aLLit-tandu magizhndavan tamizhan inru annam annam enru arai vayiTruNavukkum allarp-paDuginravan tamizhan caraNam 6 sAvagam singaLam puSpakamennum pala tIvum venrANDavan tamizhan inru nAvinAl tan tamizh nADenru sollavum nANI naDunguginrAn tamizhan

4 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page