top of page

ESaNAtraya nAsakarI - Lyrics

ESaNAtraya nAsakarI

raagam: ?

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

EShaNAtraya nAshakarI mumukSutaikA mOkSakarI

caraNam 1 agniparItAtparNagrhAt dhAvati yadvadbahirEvam nikhilAtkAmA dbahirEtya muktyunmukhatA mumukSatA caraNam 2 nityA nityajnAnam viphalam nanu vairAgya syAbhAvE taddvayasatvE pyapatan kEcana shamamukha SaTkasyAbhAvAt caraNam 3 tritayE satyapi kEvala bhaktissEtsyati mOkSE dhIrnO cEt iti hi catuSTaya bala sampannO sharaNam gacchEdguru caraNE caraNam 4 anyAkAnkSA virahita vrttissAdhanayugmadvayashAlI sadguru krpayA sangata bOdhassaccidAnandam labhatE drAk

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page