top of page

EnnEramum unran - Lyrics

EnnEramum unran

raagam: dEvagAndhAri


Aa:S R2 M1 P D2 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi

ennEramum unran sannidhiyilE nAn irukka vENum ayyA ponnaiyA

anupallavi

tennam shOlai tazhaikkum tenpuliyUrp-ponnambalattarasE ennarasE

caraNam 1 dishai engaNum ugazhum shivagangaiyum dEva sabhaiyum shivakAmi darishanamum pashi koDAdu pArtta pErkkuk-kalakkangaL parandiDSa magizhndunnaip-pADikkoNDu caraNam 2 pancAkSarap-paDiyum koDikkambum patiyin azhagum aridAna rahasiyamum anjalenru kUrum maNi osaiyum andhakkaraNa mayakkam tIrndu pADikkoNDu caraNam 3 shIlamaruvum teruvum tiruk-kUTTamum dEvar ulagil kiDaiyAda atishayamum bAlakrSNan paNiyum pAdam bhavamenum bhayangaL tIrndu malargaL tUvit-tozhuduk-koNDu

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page