top of page

ennantha bhaktaru - Lyrics

ennantha bhaktaru

raagam: mOhana


Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: t/Adi Composer: Jagannathadasa. Language:

pallavi

ennantha bhaktaru ananta ninagiharu ninnantha svAmi enagillA ninnantha svAmi enagillA adarinda ninnitE ninna salahendu

caraNam 1 patitana nAtharu patitana vAvana nIni ratratna janaka nagapANi ratiratna janaka nagapANi nI niralu itara cintyAtO enagiralu caraNam 2 manadoLagE nI niddu manavendanu tIkoNDu manada vrttigaLenna krutisUvi manada vrttigaLenna krutisUvi sankarSaNanE ninnA karuNakkE enagANE caraNam 3 nAnA padArthadoLu nAnA prakAradali nIniddu jagavA naDesUvi nIniddu jagavA naDesUvi hari nIne nAnembO nanagE gatiyuNTE caraNam 4 ennappA annammA ennayyA ennaNNA ennarasA ennA kuladeiva ennarasA ennA kuladeiva ihaparadu ennA biTTagaladE irukaNDyE caraNam 5 anAtha bandhu jagannAtha viThala sapanna paripAla mAlOlA sapanna paripAla mAlOlA harikAnca janyAdhrtapANi salahemmA

4 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page