top of page

engaL jAnakiyai - Lyrics

engaL jAnakiyai

raagam: kAmbhOji


Aa:S R2 G3 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: Adi Composer: Ghanam Krishna Aiyyar Language:

pallavi

engaL jAnakiyai maNam sheidavar Eka bhOgar ivar maharAjanaDi

anupallavi

tangamenum kusuma kuntaLAmbikaiyin krpai peTra dayALar kacci kalyANa ranga maharAjanaDi

caraNam 1 akhilam tanilE avarpOlE uNDO sakalamum terinda sarva bhUmaraDi paghalum iravum bhAgyavatiyuDanE pughalAga nADi bhUSaNangaL sheidu caraNam 2 maNDalattOr pugazhum maNDalAdhipanaik-kaNDadE bhAyamenak-kaNakkillAmalE taNDamizhk-kudavum dharmavAnaip-pOlE uNDODi nI shollu uttami pattiniyE caraNam 3 kAlil shilambum kaiyilayilum tOghai mayilumuLLa vElan uDanE vandu vENDiyadu tandE inimElum kalyANa rangasAmi sadA kOlAhalamAi kulAvi viLanga

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page