top of page

endu kAmbenO - Lyrics

endu kAmbenO

raagam: madhyamAvati


Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: Adi Composer: Jagannathadasa. Language:

pallavi

endu kAmbenO pANDuranga mUrutiya indu bhAga nivAsa narana sArathiya

anupallavi

karuNAbjOpamacAru caraNanguli nakhara taruNEndu chavitIra karisuva prakhara kirugejjE kaDaga nUpura peNDE shapharA terejenghE jAnu bhAsura ratna mukura

caraNam 1 rambhA pOluvavUru pombaNNAmbaravA tumbhI mastaka dOr nitambadi poLeva kambu mEkhala kanja gambhIra nAbhi ambUdhi shAyi vidhi shambhu pUjitana caraNam 2 padaka sarigEyu jAmbunada kambukaNTha radanIkara bAhu cadura bhuja kIrti badarA sankAsha angada ratna kaTaka padumAruNa kareyugmA katiyelliTTavana caraNam 3 kalita kuNDala karNa sulatA bhU yugaLA lalita bAla shashAnkA tilakAnkita phAla alijAla venipa kuntala ratna khaTita kala dhauta makuTa digvalaya beLaguvana caraNam 4 shaTa kUrma rUpiya diTa mAnava hariya vaTu bhArgava kAkutstha shaTa kamsa dvESiya niTilAmbaka sAhAya khaLakaTakAri bhIma taTavAsa jagannAtha viThalana A krutiya

12 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

コメント


bottom of page