top of page

En paDaittAi shivanE - Lyrics

En paDaittAi shivanE

raagam: kalyANi


Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ponniah PiLLai Language:

pallavi

En paDaittAi shivanE ivvulaginil

anupallavi

vAn pugazhum tanjai vAzhum mahAdEvA vanjanai kolai shUdum anjAmal sheivOrgaLai

caraNam 1 tanmAnam tanai viTTu sanmAnam peruvOrai sarguNamillAda durguNattOrai kanmanam koNDu pirarkkinnal purivOrai kAriyam Anapin kAlai vAri viDuvArai caraNam 2 nandalkOL uraigaLai vandedir koLvOrai nambi vandOrai naTTATril kaiviTTorai tanda nanrinaip-pindi marappOrai tAzhndavarkk-irangAdu vAzhndu magizhvOrai

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page