top of page

ellAm shei - Lyrics

ellAm shei

raagam: kIravANi


Aa:S R2 G2 M1 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: t/Adi Composer: M.M.DanDapaaNi DEshikar Language:

pallavi

ellAm shei vallavanAm ellAm arindavanAm ennuLLam tanil amarndu ennai AtkoNDavanAm

anupallavi

nallAr uravinilE nALtOrum vAzhbavanAm nAvalatam pulamaiyilE nayam koNDiruppavanAm

caraNam kadiravan oLiyinilE kaNNirainda vaDivAgi kAraNamum Aghiya kAryamum Aghi enrum mati avan nilavinilE mArAda kuLirAghi malaril maNam pOTrighazhndu mannuyiraik-kAppavanAm

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page