top of page

Ela dayarAdO - Lyrics

Ela dayarAdO


Aa:N2 , S R1 G2 M1 P D1 N2 Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 ,

taaLam: Adi Composer: Badraacala Raamadaas Language:

pallavi

Ela dayarAdO rAmayya nIkEla dayarAdE rAmayya

anupallavi

shrIla mElukai pAlu paDitinani Ela I Dambhamu cAlunika

caraNam 1 brahma gUrcE gade ahO parabrahma kAvagade brahma janaka bhava brahmEndrAdulu brahmANDamu pAlainArata caraNam 2 pApamula ceta rAmayya nEnOpalenu gade shrI prabhupaye prApu kEka mI prApu kOriti gOpa rUpa ika caraNam 3 talapaga jAlanAnanda bhASpa jalamulUrE gade nIla nIrada nibha kOmala rUpa bhadrashaila vAsA rAmadAsuni nelaga

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page