top of page

EkAnta darshanam - Lyrics

EkAnta darshanam


Aa:S R2 M1 P N3 S Av: S N2 P M1 R2 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: B.Ramamoorthy Rao. Language:

pallavi

Ekanta darshanam dEhimE nitya shrImanta shrIkAnta guNavanta bagavanta

anupallavi

lOkEsha jagadIsha saptagirivAsa nityOtsava priya kaliyuga avatAra

caraNam tava nEtra darshanam divya sudarshanam tavapAda sparshanam cakra sudarshanam anga pradakSiNam vaikuNTha darshanam tava dAsa shrI krSNa dAsajana vandya ? ?

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

コメント


bottom of page