top of page

EkAmrEshvara nAyikE - Lyrics

EkAmrEshvara nAyikE

raagam: Anandabhairavi


Aa:S G2 R2 G2 M1 P D2 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: Indira Natesan. Language:

pallavi

EkAmrEshvara nAyikE shivE shrI cakra sthitE namOstutE

anupallavi

Eka bhOga vaibhavi kAncI purAdhIshvari karuNA kaTAkSi mAmapi kAmAkSi

caraNam adhikAraNi purANi akhilANDEshvari Atma prakAshita varada sOdari patita pAvani sUkSma prakAshini jyOtirmaya kAmakOTi kAmAkSi mAmava

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page