top of page

edu ninage dharmave - Lyrics

edu ninage dharmave


Aa:S R2 G3 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S


Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S

taaLam: jhampe Composer: Jagannathadasa. Language:

pallavi

edu ninage dharmave indirEsha

anupallavi

badige nInAgiddu bhIti paDisuvadu

caraNam 1 ninna guNagaLa tutisi ninnane hArayisi ninnavara prItiyanu sampAdisi anyaranu lekkisade cennAgi bALuva mAnavana Ipariya banna baDisUdu caraNam 2 duruLanallavO ninna caraNa sEva karavanO paripAlipudu ninage parama dharma gurugaLantayAmi karamugidu binnaipE sharaNa pAlanemva birudu suLLAgutide caraNam 3 shOka nAshaka vigata shOkanembO nAma nA kELi morehokke lOkabandhu nirAkarisademmanu sAka bEkadu dinavu vAku mannipudu lOkaika rakSAmaNi caraNam 4 guNave ninagidu baride daNisuvudu cararaNu praNatArthihara vibhISaNa pAlaka kSaNakanantaparAdha eNisuvaDE kaDevuNTe maNedu binnayha mALpe danujadallaNane caraNam 5 namO namO brahmaNya dEva dEvara dEva namO namO dhanvantri duritahantri namO namO kAruNya shIla sajjanapAla namO namO jagannAtha viThala vikhyApa

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page