top of page

durAduraigaLukku - Lyrics

durAduraigaLukku

raagam: kAmavardhani


Aa:S R1 G3 M2 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M2 G3 R1 S

taaLam: Adi Composer: Ghanam Krishna Aiyyar Language:

pallavi

durAduraigaLukku duraiyAna duraittanam un duraittanamE shonnEn shonnEnE vErE shollavum vAi vara illaiyE en sheivEn

anupallavi

tarAtarangaL terinda rangasAmi tanayanE sakala sAmrAjya vAsanE parAshakti paramEshvari krpaiyum paDaitta kaccik-kalyANa rangasAmi

caraNam 1 kOTAnukOTi marumannargaL ninru kumbiTTuk-kumbiTTuk-kai kaTTi vAi potti mEDAna mEDi manuc-cakravartiyum mEdinikkuL unaip-pOlE kiDaikkumO jODAgak-kUDi iNai piriyAmal sukhittu sukhittu sohasuDanE tangat-tODA cappaLi makara kaNDiyum dustu dinushugaL vAriyAgat-tanda caraNam 2 mAnam un mAnam sammAnam veghu mAnam maTravar mnam abhimAnam tAnenna gAna lOlanE shIlanE sakala kalaigaLum terindu ghana rAga tAna varishaiyum tALa vidhangaLum sangati sandarppangaLumE terindu EnO tAnOvenreNNAmal eppOdaikkum enran manaduk-kantaranga mundanda

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page