top of page

divyanAma kIrtanam - Lyrics

divyanAma kIrtanam

raagam: ?

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

divyanAma kIrtanam bhakti mukti dAyakam shankarAdi sEvyamAna divyanAma kIrtanam

caraNam 1 rAmaviThala jai jai rAmaviThala rAma viThala jai jai rAmaviThala rAmaviThala sadguru dattaviThala rAmaviThala sadguru dattaviThala caraNam 2 rAmaviThala harE krSNa viThala rAmaviThala krSNa krSNa viThala pANDuranga viThala paNDarinAtha viThala pANDuranga viThala paNDarinAtha viThala caraNam 3 harE rAma harE rAma rAma rAma harE harE hare krSNa harE krSNa krSNa krSNa harE harE caraNam 4 pANDurangA paNDarinAthA pANDurangA paNDarinAthA rAdhAkrSNa rAdhAkrSNa rAdhAkrSNa saccidAnanda

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page